کار دانشجویی در کانادا

 

کار دانشجویی در داخل محیط دانشگاه یا   On Campus

در صورتی که دانشجوی تمام وقت هستید و ویزای معتبر تحصیلی دارید، می‌توانید در دانشگاهی که پذیرفته شده‌اید کار بکنید و نیازی هم به مجوز کار ندارید. جهت کار دانشجویی در کشور کانادا می بایست SIN NUMBER داشته باشید. باید توجه کنید که پس از آغاز کار در این کشور فقط سه روز فرصت دارید تا این شماره را به اداره مهاجرت و شهروندی کشور کانادا ارائه دهید. اقدام جهت دریافت این شماره هزینه‌ای ندارد. در صورتی که یکی از عبارات زیر روی ویزای تحصیلی شما نوشته نشده باشد می بایست SIN NUMBER  تهیه کنید.

 

“May accept employment on the campus of the institution at which registered in full-time studies”

“May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria”

 

کار دانشجویی در خارج از دانشگاه یا  Off Campus

از تاریخ ۱ جون ۲۰۱۴ در صورتی که دانشجوی تمام وقت باشید و ویزای تحصیلی معتبر داشته باشید، می‌توانید هفته ای بیست ساعت در زمان‌های تعطیلی دانشگاه در کانادا کار دانشجویی انجام دهید. به منظور کار کردن می بایست SIN NUMBER داشته باشید. در ضمن نیازی به مجوز کار نیز ندارید.

 

نکته مهم:‌ در صورتی که می خواهید بدون دریافت ویزای کار مشغول به کار شوید، دقت داشته با شید که بر روی  ویزای تحصیلی کانادایی شما یکی از دو عبارت زیر قید شده باشد:

 

“May work 20 hrs per week off-campus or full-time during regular breaks if meeting criteria outlined in section186(v) of IRPR”

 

“May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria”

 

ضمناً اگر بر روی ویزای شما عبارت زیروجود داشته باشد اجازه کار ندارید:

 

“This permit does not permit the holder to engage in off campus employment in Canada”

 

کار دانشجویی در کانادا، کار دانشجویی در کانادا، کار دانشجویی در کانادا.