مدارک کاری لازم مشاغل مختلف برای ویزای شنگن

هرکدام از شغل هایی که قصد گرفتن ویزای شنگن را دارند می بایست در نظر داشته باشند که علاوه بر مدارک فوق الذکر چه مدارکی نیاز دارند.

خویش فرمایان: جواز کسب ، آخرین آگهی تغییرات، آگهی تاسیس و سابقه‌ی بیمه‌ی تامین اجتماعی

بازنشستگان: حکم بازنشستگی، سه فیش آخر حقوقی

شغل های دولتی: گواهی اشتغال به کار (دارای تاریخ صدور کمتر از یک ماه و خطاب به سفارت کشور مورد نظر در تهران)، حکم کارگزینی به علاوه‌ی نامه مرخصی،بر روی سربرگ رسمی سازمان ،دارای مهر و امضا، همراه با ذکر نام درخواست کننده، به علاوه‌ی اطلاعات تماس با کارفرما، میزان سابقه کار، سِمَت و میزان حقوق دریافتی و درج مدت مرخصی بنا به تاریخ سفر و هدف از سفر از جانب سازمان مربوطه به علاوه‌ی سه فیش آخر حقوقی و سابقه‌ی بیمه

شغل های غیردولتی: گواهی اشتغال به کار (دارای تاریخ صدور کمتر از یک ماه و خطاب به سفارت کشور مورد نظر)، بر روی سربرگ رسمی شرکت مورد نظر، با مهر و امضا، ذکر نام درخواست کننده، ذکر اطلاعات تماس با کارفرما، مدت سابقه‌ی کار، سِمَت و میزان حقوق دریافتی و درج مرخصی بنا به تاریخ سفر و هدف از سفر از جانب شرکت مربوطه به علاوه‌ی سه فیش آخر حقوقی و سابقه بیمه‌ی تامین اجتماعی

وکلا: پروانه‌ی وکالت

پزشکان: پروانه‌ی مطب و یا حکم کارگزینی به علاوه‌ی نامه مرخصی و سه فیش آخر حقوقی از محل اشتغال، پروانه‌ی دائم پزشکی و کارت نظام پزشکی.

اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه و معلمین: اصل مدرک حکم کارگزینی به علاوه‌ی نامه‌ی مرخصی و یا گواهی اشتغال به کار و دارای مشخصات فوق به علاوه‌ی سه فیش آخر حقوقی و سابقه‌ی بیمه‌ی تامین اجتماعی

دانش آموزان و دانشجویان: اصل و ترجمه‌ی نامه‌ی اشتغال به تحصیل