شرایط اخذ ویزای شنگن

قطعا جهت اخذ ویزای هر کشوری می بایست حداقل موارد لازم برای آن کشور را دارا باشید. کشورهای عضو شنگن به طور معمول رفتارهای مشابهی در بررسی پرونده ها دارند. گروه هوگو تراول بر اساس سابقه بالای خود در این زمینه شرایط زیر را برای مشتریانش مورد بررسی قرار می دهد.

  1. مدارک درخواست کننده
  2. شرایط سنی درخواست کننده (سفارت‌ کشورهای عضو شنگن برای افراد مجرد با سن زیر ۳۰ سال که سابقه ی سفر به کشور های اروپایی نداشته‌ باشند، سخت گیری بیشتری به عمل می آورد)
  3. سابقه ی سفر درخواست کننده

عموماً منعی برای هیچ یک از افراد برای درخواست ویزا وجود ندارد. اینکه سابقه سفر شما خوب باشد یا نه، نمی تواند از درخواست ویزا جلوگیری کند اما هدف از بررسی هایی که شرکت هوگو تراول نسبت به پرونده شما انجام می دهد، تلاش جهت افزایش شانس اخذ ویزا است.

برای نمونه در صورتی که پس از بررسی پرونده‌ی شما بتوانیم شرایط زیر را اثبات کنیم، می توانیم کمک کنیم که شما ویزای مولتی را اخذ نمایید.

بر اساس قوانین Article 21(5) of Regulation 810/2009 (Visa Code)  در صورت نشان دادن شرایط زیر، درخواست کننده ویزا می تواند ویزای شینگن مولتیپل دریافت کند:

  • هدف از سفر مکرر برای افسر کنسولی موجه و این هدف قابل قبول باشد.
  • سابقه سفر خوبی داشته باشید؛ مثلاً سفرهای سابق خود به حوزه شینگن را بدون جریمه و تخلف گذرانده باشید.
  • شرایط اقتصادی شما در کشور مبدا پایدار باشد.
  • باید اثبات کنید که پس از اتمام مهلت ویزا، حوزه شینگن را ترک خواهید کرد و قصد ماندن در آنجا بیش از مهلت ویزا را ندارید.