سیستم آموزشی کانادا

کشور کانادا نظام آموزشِ جامع، قوی و مجهزی دارد که عموماً به صورت استانی (ایالتی) نظارت می‌شوند. بعضی از قسمت های نظام آموزشی کانادا بین استان‌های مختلف ممکن است مشابه یکدیگر نباشد اما از آنجا که نظام آموزشی تحت نظارت دولت فدرال است، استانداردهای آموزشی در کل کشور تا حد زیادی یکپارچه هستند. در این کشور هم نظام آموزش همگانی و هم نظام آموزش خصوصی وجود دارد. دولت کانادا به میزان بالایی به مقوله‌ی آموزش از مقطع کودکستان تا سطوح مختلف دانشگاهی یارانه تخصیص داده است؛ به عبارت دیگر به‌ صورت متوسط ۶ درصد از تمامی تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به امور آموزشی اختصاص داده است. بنابراین کشور کانادا بیشتر از سایر کشورهایِ عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) در زمینه‌ی آموزش هزینه می‌کند.