تحصیل در استان نیوبرانزویک

دانشجویانی از بیش از صد ملیت مختلف در استان نیوبرانزویک و دانشگاه اصلی آن یعنی دانشگاه نیوبرانزویک مشغول به تحصیل هستند. زبان های انگلیسی و فرانسوی زبان های رسمی استان نیوبرانزویک و شهر سنت جان (Saint John) بزرگترین شهر این استان است. دانشگاه نیوبرانزویک دو کامپوس در مرکز و بزرگتزین شهر این استان دارد. علاوه بر این دانشگاه مونکتون بزرگترین دانشگاه فرانسه زبان (به جز استان کبک) در شهر مونکتون است که در این استان واقع شده است.

 

تحصیل در جزیره پرنس ادوارد.